The Brittisch onnection

Lang waren wij in het ongewisse omtrent onze familieconnecties met Hull in Engeland.
Toen er wat uitzicht kwam in de samenstelling van onze Britse nazaten publiceerden wij al eens daaromtrent in het ALTABUL jaargang 15 no. 2 omdat wij toen konden beschikken over passagierslijsten van het internet.
Daar kwam, behalve het gezin van Jacobus Dirk Alta (7 2 0030) en Geeske Bosma, ook nog een andere Dirk Alta (7 1 0040) op voor. Deze laatste vertrok op 15 oktober 1883. Hij was van tak 1, dus één van de tak van de werf Welgelegen. Waarom hij zijn heil elders zocht blijft een vraag. Ging het met de werf niet zo goed? Of was het de landbouwcrisis in Friesland rond 1880, die hem naar elders deed verhuizen. Op zijn reis naar Hull wordt hij nog vermeld als een shipowner, maar later in 1901, bij de volkstelling in Engeland, loopt hij te boek als dock labourer.
Dit verschil in sociale status zal een reden hebben gehad, maar wij kunnen hier verder geen vinger achter krijgen omdat er behalve zijn huwelijk en overlijden in Hull, weinig van hem bekend is geworden. Bovendien lijkt het echtpaar zonder nakomelingen te zijn gestorven, waardoor de stamboom op dat punt verder niets te melden heeft.
De gegevens betreffende deze Dirk en later ook van het gezin Jacobus Dirk en Geeske Bosma danken wij aan de speurzin van ons contact in Hull, Peter Harrison.
Hoe zijn betrokkenheid bij de Alta’s in elkaar zit, hopen wij in de loop van dit stukje duidelijk te maken.
Eerst nu over het gezin van Jacobus Dirk en Geeske Bosma, die behoren tot stam 2. Zouden zij Dirk van tak 1 gekend hebben. Mogelijk wel, want zij kwamen allen uit Harlingen, maar er bestaat geen zekerheid dat er onderlinge contacten waren.
Op de passagierslijst van 4 juni 1894 troffen wij aan Dirk (8 2 0040), oudste en ongetwijfeld ondernemende zoon van Jacobus Dirk en Geeske. Of werd hij als verkenner vooruit gestuurd om te zien wat de omstandigheden in Hull waren?
Het voltallige gezin met de andere 8 kinderen vertrok nog hetzelfde jaar op 30 october 1894 richting Hull.
Dit gebeurde korter of langer nadat het tiende kind van het echtpaar, JOHANNES, nog jong was overleden. Hij overleed in 1893 of 1894.
Hoe het ook zij, er moet iets hebben gelonkt over de horizon in Hull, want je kunt je moeilijk voorstellen dat een vader en moeder met 8 kinderen een avontuurlijke onderneming begonnen. Uit de volkstelling van 1901 weten wij dat het gezin nog steeds het huis op no. 15 Villa Place
in Hull bewoonde. En zelfs na de dood van de moeder in 1927 en van de vader in 1929 (81 jaar oud) werd dat huis nog door enkele kinderen bewoond tot 1951. Dit blijkt o.a. uit de kiesregisters die de tweeling Barend en Germen nog vermelden tot 1950. Beiden hadden inmiddels Engelse
namen aangenomen namelijk Robert en James, maar zij behielden de familienaam Alta.
Laten we nu eerst die ondernemende, 18 jarige oudste zoon behandelen.
Deze Dirk (8 2 0040) trouwde in maart 1898 in Hull in St.Judes Church de ons reeds langer uit de stamboom bekende Beatrice Houghton, geboren 3 september 1876 in Garthorpe (Lincolnshire).

Dit echtpaar Dirk en Beatrice zijn de overgrootouders van Peter Harrison.
Zij woonden in Hull op 150 Chiltern Street en bij de volkstelling in 1901 liep Dirk te boek als Insurance Agent (verzekeringsagent). Dit echtpaar kreeg drie kinderen, te weten, 1. Jacobus Dirk Alta (9 2 0040) geboren in Hull 14 februari 1899 2. Thomas Houghton Alta (9 2 0050) geboren in Hull juni 1900 (Houghton is hier als voornaam gebruikt) 3. Edward Alta (9 2 0051) geboren in Rotterdam 8 september 1903 (Zou dit betekenen dat de familie voor kortere of langere tijd naar Nederland terugkeerde?)
De eerste zoon Jacobus Dirk is de grootvader van Peter Harrison. Hij trouwde in 1926 met Ethel Neve in Hull en zij woonden verder hun hele leven in Hull. Wel veranderde Jacobus Dirk zijn naam in John William Houghton (de achternaam van zijn moeder), waardoor zijn kinderen de achternaam Houghton kregen en de naam Alta verdween.
Het echtpaar kreeg twee dochters, waarvan de oudste Dorothy Valerie Houghton was en dit is de moeder vanPeter Harrison. Zij trouwde in 1953 met Norman Harrison en uit dit huwelijk ontstond PETER HARRISON.
Dus weliswaar een afstammeling uit de vrouwelijke lijn, maar met een duidelijke knipoog naar de Alta’s.
Het lijkt dus dat wij deze gewaardeerde informant, omtrent de afstammelingen van de Hull Alta’s, zonder schroom mogen noemen zoals in de titel van dit stukje is aangegeven:

PUZZLE HULL
Ongeveer 4 jaar geleden, om precies te zijn in het ALTABULLETIN jaargang 15 no. 2, schreven wij een stukje over de familie connectie met de Engelse stad Hull.
Van oudsher was ons bekend dat een familie naar Hull was vertrokken en verder was er sprake van een ‘mosselkoopman’ die zich daar gevestigd zou hebben.
Deze gegevens waren bekend vanaf de tijd dat Ruurd Alta de stamboom nog beheerde.
Inmiddels geeft het internet meer mogelijkheden om informatie te vinden en zo vond onze neef Martin Alta uit Rhodos lijsten van passagiers die uit Harlingen, o.a. naar Hull waren vertrokken.
Door e-mail contact kwam hij ook op het spoor van Peter Harrison, die ons minutieuze inlichtingen verschafte.
Ik laat dit geschrift in vertaling volgen, onder de oorspronkelijke titel, echter met de toevoeging van de stamboomnummers van betrokkenen, onder aantekening dat sommige nummers moesten worden aangepast, omdat soms de volgorde van geboortedata daartoe aanleiding gaf.
Volgt dan nu de vertaling.

Puzzle Hull – What happened to the Alta family in the Hull Area?
In de jaren tussen 1883 en 1894 vertrokken verscheidene mensen met de familienaam Alta van Harlingen naar Hull.
De volgende beschrijving geeft de details van de betrokkenen en hetgeen omtrent hun wederwaardigheden kan worden verteld.

Dirk Alta (7 1 0040) geboren Harlingen 12/9/1850
(hij was de zoon van Lieuwe Alta (6 1 0020) en zijn tweede vrouw Marijke Riemers Lamminga) Dirk schijnt de eerste te zijn geweest die van Harlingen naar Hull vertrok. Volgens de passagierslijst verliet hij Harlingen op 15 oktober 1883 en hij staat vermeld als scheepseigenaar.
Dirk trouwde in 1887 met Mary Bailey in de Holy Trinity Church in Hull. Het echtpaar leefde de rest van hun leven in Hull. In 1901 (census = volkstelling) woonden Dirk en Mary in 40 Paisley Street in Hull. In die tijd was Dirk tewerkgesteld als Dock Labourer. Mary overleed in 1914, 63 jaar oud en Dirk overleed in 1917, 66 jaar oud.
Er schijnt geen bewijs te zijn dat zij kinderen hadden.
NB. Aangezien vermoed wordt dat deze Dirk uit stam 1 geen nakomelingen had, moet worden aangenomen dat hier deze zijtak voor wat betreft de stamboom eindigt.
Alle overige Alta’s die naar Hull vertrokken horen thuis in stam 2 van de stamboom.

Dirk Alta (8 2 0040) geboren Harlingen 17/2/1876
Dirk verliet Harlingen op 4 juni 1894 met bestemming Hull.
Dirk koos Hull als woonplaats en trouwde in maart 1898 in St. Judes Church Hull Beatrice Houghton (geboren op 3/9/1876) en afkomstig van Garthorpe in Lincolnshire. Zij woonden in 1901 in 150 Chiltern Street en in die tijd werd het beroep van Dirk omschreven als Insurance Agent (Verzekeringsagent).
Dirk en Beatrice hadden drie kinderen:
Jacobus Dirk Alta (7 2 0040) geboren in Hull 14/2/1899.
Thomas Houghton Alta (8 2 0050) (let wel Houghton, de familienaam van de moeder is hier gebruikt als voornaam) geboren in Hull juni 1900.
Edward Alta (8 2 0051) geboren in Rotterdam 8/9/1903.
De ouders van Dirk, Jacobus Dirk (7 2 0030) en Geeske Alta vertrokken naar Hull in oktober 1894 (let wel; later dan hun oudste zoon).
Dirk (8 2 0040) keerde later terug naar Harlingen, waarschijnlijk in de late jaren 20 of de vroege jaren 30 en leefde daar tot zijn overlijden op 3 mei 1952.
Beatrice blijft achter in Hull tot haar dood in 1968.
NB. Aangenomen moet worden dat er een vervreemding in het huwelijk plaatsvond, hoewel er nooit sprake is geweest van een scheiding.
Dirk woonde in 1952 in Harlingen in de Zuiderstraat 9 samen met zijn huishoudster Tjeerdje de Haan en zijn zoon Edward (9 2 0051).
Na zijn overlijden neemt Edward het huis aan de Zuiderstraat over en na verloop van tijd trouwt hij Tjeerdje de Haan (geb. Delfzijl 15/12/1904) als zijn 2e echtgenote.
Edward was in Engeland eerder getrouwd geweest met Francis Irene Plumridge, vanwie hij in 1955 was gescheiden.
Het ons al te vroeg ontvallen bestuurslid Joke Wind-Alta kon zich nog herinneren (na het zien van de foto van Dirk) dat hij in Harlingen, vanwege zijn Engelse achtergrond, bekend stond als ‘The Lord’.

Jacobus Dirk Alta ( 7 2 0030) geboren Harlingen 11/1/1848
Jacobus vertrok naar Hull op 30 oktober 1894 samen met zijn vrouw Geeske en acht van hun kinderen, de oudste zoon was reeds in juni 1894 (zie hierboven) naar Hull vertrokken.
Jacobus trouwde in Harlingen 10/12/1874 zijn vrouw Geeske Bosma (geb. Almenum 19/5/1853); hun tiende kind Johannes was als baby in 1894 overleden. In 1901 woonden Jacobus, Geeske (alsmede hun oudste zoon Dirk (8 2 0040) en de overige 8 kinderen in 15 Villa Place in Hull. Als beroep staat bij Jacobus genoteerd Sailor Seas(dit moet worden opgevat dat hij zeevarende was).
Op 23/2/1914 werd Jacobus genaturaliseerd als Brits onderdaan, zoals staat aangegeven in de London Gazette van 3/3/1914.
Jacobus en Geeske leefden hun verdere leven in Hull.
Jacobus overleed in 1929 (81 jaar oud) en Geeske overleed in 1927 (75 jaar oud).

Kinderen uit het huwelijk van Jacobus Dirk Alta (7 2 0030) en Geeske Bosma
De oudste zoon Dirk Alta (8 2 0040) werd hierboven reeds beschreven, volgen dus thans nog de overige 8 kinderen.

Antje Alta geboren in Harlingen 31/3/1878
Antje was het tweede kind van Jacobus en Geeske en zij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull op 30/10/1894. In 1901 was zij 23 jaar en woonde met de familie in 15 Villa Place, Hull. Als beroep werd genoemd Dressmaker. Antje trouwde in 1905 met Franz Ritter. Mogelijk was Franz een Duitse zeevarende. Zij kregen drie kinderen:
Jacobus Dirk F. geboren in 1905; Gertrude geboren in 1908 en Annie geboren in 1909.

Petronella Alta geboren in Harlingen 15/1/1881
Petronella was het derde kind van Jacobus en Geeske en zij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull op 30/10/1894. In 1901 was zij 20 jaar en woonde zij met de familie in 15 Villa Place, Hull. Als beroep werd genoemd Dressmaker. In 1905 trouwde zij met Joseph
Bearpark. Zij hadden een zoon Joseph geboren in 1909.
NB. Petronella wordt later door haar broer Anne (later naam veranderd in: Fred Anne) gedurende zijn diensttijd in het leger als ‘next of kin’ vermeld.

Jacobus Dirk Alta (8 2 0041) geboren in Harlingen 2/3/1883
Jacobus Dirk was het vierde kind van Jacobus en Geeske en hij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull op 30/10/1894.
In 1901 was hij 18 jaar en woonde hij met de familie in 15 Villa Place, Hull. Als beroep werd genoemd Fishmonger (NB. vishandelaar; zou hij bedoeld zijn in de tijd, toen wij nog weinig wisten van de Hull-familie en slechts over de aanduiding Mosselkoopman beschikten?).
In 1909 trouwde hij met Caroline Wilkinson. Zij hadden tweeling dochters geboren in 1911 namelijk Lena en Mary.
Lena overleed als baby, maar Mary Alta woonde haar hele leven in Hull en zij overleed in juli 2002 op de leeftijd van 91 jaar. (NB. Ik veronderstel dat zij, tijdens mijn verblijf in Engeland van 1980-1983 nog de enige was die in het telefoonboek van Hull onder de naam Alta vermeld stond. Ik had toen een gesprek met haar, maar dit leverde toen weinig op.
Verder waren er nog een zoon Frank geboren in 1912 en een dochter Gertrude geboren in 1914, doch beiden overleden als babies. Op 23/2/1914 werd Jacobus (junior), evenals zijn vader, genaturaliseerd als Brits onderdaan, zoals staat aangegeven in de London Gazette van 3/3/1914.
Jacobus leefde zijn hele leven in Hull, waar hij in 1948 overleed op de leeftijd van 65 jaar.

Geeske Alta geboren in Harlingen 3/4/1885
Geeske was het vijfde kind van Jacobus en Geeske en zij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull op 30/10/1894. In 1901 was zij 15 jaar en woonde zij met de familie in 15 Villa Place, Hull. Als beroep werd genoemd Milliner (modiste). In 1906 trouwde zij met Edward
Sayers Bentley. Zij kregen drie kinderen; Edward geboren in 1908, Geeske geboren in 1912 en James geboren in 1919.

Barend Alta (8 2 0042) geboren in Harlingen 6/8/1887 samen met zijn broer Germen (tweeling)
Barend was het zesde kind van Jacobus en Geeske en hij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull 30/10/1894. In 1901 was hij 13 jaar en woonde hij met de familie in 15 Villa Place, Hull. Zijn beroep was toen onbekend. Uit het verkiezingsregister van 1920-1950 voor 15 Villa Place is duidelijk dat vanaf 1920-1926 Robert Alta staat genoteerd. Verondersteld wordt, dat hij door zijn vader Jacobus Dirk de Britse nationaliteit had gekregen en aldus in het kiesregister voorkwam en dat hij deswege zijn voornaam had gewijzigd in Robert. Na 1926 is verder niets meer te vinden betreffende Robert Alta.

Germen Alta (8 2 0043) geboren in Harlingen 6/8/1887 samen met zijn broer Barend (tweeling)
Germen was het zevende kind van Jacobus en Geeske en hij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull op 30/10/1894. In 1901 was hij 13 jaar en woonde hij met de familie in 15 Villa Place, Hull, Zijn beroep was toen Errand Boy (boodschappenjongen). Uit het verkiezingsregister van 1918-1950 voor 15 Villa Place is duidelijk dat vanaf 1920-1950 James Alta staat genoteerd.
Verondersteld wordt, dat hij door zijn vader Jacobus Dirk de Britse nationaliteit had gekregen en aldus in het kiesregister voorkwam en dat hij deswege zijn voornaam had gewijzigd in James.
James trad toe tot het 7th. Batallion of the Northumberland Fusiliers op 25 maart 1916, met zijn huisadres 15 Villa Place, Hull en als zijn ‘next of kin’ geeft hij zijn vader Jacobus Dirk Alta op.
Bij het opkomen in het leger was James ongehuwd, oud 28 jaar en 7 maanden. Zijn beroep was toen Grocer (kruidenier).
Zijn lengte was 5’ 4 1/2” en tevens werd aangegeven dat hij was geboren in Harlingen. Hij diende gedurende 165 dagen en zwaaide af op 4 september 1916 als niet langer ‘fit for service’.
Uit het verkiezingsregister kan worden opgemaakt dat het huis 15 Villa Place tot 1950 in handen van de familie (met name James) bleef. Vanaf 1951 vermeld het register anderebewoners.

Anne Alta (8 2 0044) geboren in Harlingen 18/11/1889
Anne was het achtste kind van Jacobus en Geeske en hij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull op 30/10/1894. In 1901 was hij 11 jaar en woonde hij met de familie in 15 Villa Place, Hull. Nader onderzoek van Peter Harrison geeft het volgende resultaat.
Bij de volkstellingen in 1930 en 1936 in New South Wales, Australië komt een Fred Anne Alta voor, van beroep zeeman.
Verder onderzoek wijst uit dat Fred Anne Alta in 1919 trouwde met Ethel Swinfield; zij overleed in 1943.
Fred Anne overleed in 1959 en in de overlijdensakte staat vermeld dat zijn vader Jacobus Derek was en zijn moeder Geeske, waarmee bewezen lijkt dat Fred Anne dezelfde is als Anne. Hij zal de voornaam Fred hebben aangenomen om in den vreemde beter uit de voeten te kunnen.
Hij reisde van Engeland naar Australië en arriveerde in Sydney, New South Wales op 11 april 1914 aan boord van het schip ‘Port Hunter’. Na zijn diensttijd bij het leger is hij vermoedelijk getrouwd met Ethel Swinfield.
Uit zijn tijd in het leger is nog het volgende bekend.
Fred nam dienst bij de Australian Military Forces op 1 augustus 1915 en zijn onderdeel scheepte zich in, in Melbourne, Victoria, aan boord van HMAT A 17 ‘Port Lincoln’ op 16 oktober 1915.
Zijn rang was Sapper (genie soldaat). Hij keerde terug in Australië op 12 mei 1918. Zoals eerder vermeld geeft hij als ‘next of kin’ zijn zuster Petronella Bearpark op, die dan woont op 2 Marlborough Terrace, South Boulevard, Hull, England.
Omtrent kinderen van Fred Anne is niets bekend – of misschien toch nog.
Peter Harrison geeft verder aan dat in het huidige telefoonboek van New South Wales ene Rita Alta voorkomt.
Zij woont 58 William Street, Raymond Terrace, NSW2324.
Zullen we dat toch eens proberen.
Wacht maar af!

Leentje Alta geboren in Harlingen 28/11/1891
Leentje was het negende kind van Jacobus en Geeskje en zij reisde met de rest van de familie van Harlingen naar Hull op 30/10/1894. In 1901 was zij 9 jaar en woonde zij met de familie in 15 Villa Place, Hull. Zij trouwde in 1916 met George Chapman en zij kregen twee kinderen; Robert geboren in 1918 en Leana geboren in 1919.
Hier eindigt het verhaal van Peter Harrison, maar om het beeld te completeren moeten wij nog voortborduren op:

Jacobus Dirk Alta (9 2 0040) geboren in Hull 14/2/1899
Zoon van Dirk Jacobus Alta (8 2 0040) en Beatrice Houghton.
Jacobus trouwt in Hull in 1926 met Ethel Neve.
Later verandert hij zijn naam in John William Houghton,
waarmee hij de achternaam van zijn moeder aanneemt en dus de achternaam Alta vervalt.
Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren, waarvan de oudste Dorothy Valerie Houghton heet, die trouwde in 1953 met Norman Harrison en zij zijn de ouders van Peter Harrison.
PUZZLE OPGELOST en veel aan de weet gekomen.
Co Alta

With many thanks to Kevin Drake and Peter Harrison Onze verre, aangetrouwde neef uit HULL.